Juvente kodukord

JUVENTE KODUKORD

1. MTÜ Juvente esindusõigused
MTÜ Juvente liikmete esindusõiguste üle otsustavad ainult täisliikmed, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

1.1. seminaridele minejad:

1.1.1. Liikmelisust: täisliikmel on eesõigus toetaja ees. Auliige ei saa Juventet esindada.
1.1.2. Aktiivsust: arvesse võetakse seda, milline kandideerija on viimase aja jooksul aktiivsemalt Juvente heaks tegutsenud.
1.1.3. Varasemat osalemist: Juventet esindama püütakse saata eelneva kahe kriteeriumiga arvestamisel liikmeid, kel on selleks senini vähe või üldse mitte võimalusi olnud.
1.1.4. Kasu Juventele: kui liige on eelnevalt osalenud seminaril, siis vaadatakse kas ta on seminarilt saadut hiljem Juvente huvides või kasuks rakendanud.

1.2. Vastuvõttudele, kongressidele jms minejad:

1.2.1. Esindav liige võiks olla juhatuse liige, või mitme esindaja korral võiks olla vähemalt üks esindajatest juhatuse liige.
1.2.2. Esindajal peab olema piisav info ja arusaamine Juvente ideedest, tegevusest, plaanidest.
1.2.3. Esindaja peab olema valmis aktiivselt osalema otsuste tegemisel, st. suhtuma esindusülesandesse vastutustundega (kuulama hoolega üritusel arutatavat, andma toimunut hiljem edasi teistele Juvente liikmetele).

2. Lihtkoosolek

2.1. Lihtkoosolek on organ, mis toimub vähemalt üks kord kuus (vajadusel sagedamini), v.a. suveperioodil või väga tõsistel põhjustel. Lihtkoosolek moodustub kõikidest Ühingu liikmetest, auliikmel on ainult sõnaõigus.
2.2. Lihtkoosoleku pädevusse kuuluvad jooksvad küsimused.
2.3. Lihtkoosoleku tingimused:
2.3.1. Lihtkoosoleku kutsub kokku juhatus oma algatusel või vähemalt 1/3 liikmete või revisjonikomisjoni nõudmisel.
2.3.2. Lihtkoosoleku toimumise kuupäev, kellaaeg ja koht tuleb liikmetele teatada vähemalt kaks päeva enne koosoleku toimumist.
2.3.3. Lihtkoosoleku päevakord tuleb liikmetele teatavaks teha vähemalt üks päev enne koosoleku toimumist.
2.3.4. Otsus võetakse lihtkoosolekul vastu, kui pool kohalolijatest ja delegeeritud häältest on poolt.
2.3.5. Koosolekul koostab üks juhatuse liikmetest protokolli.
2.3.6. Lihtkoosoleku otsus jõustub otsuse tegemise hetkest, kui ei otsustata teisiti.

3. Liikmemaks

3.1. Liikmemaksu kogutakse iga poole aasta tagant
3.2. Täisliikmed maksavad liikmemaksu poolaastas ühe ühiku, toetajad 1,5 ühikut. Auliikmetele liikmemaksu kehtestatud pole.

Vastu võetud lihtkoosoleku otsusega 1. veebruaril 2003 Tartus.
Parandatud kongressil 24. jaanuaril 2004 Tartus.