Arengukava

MTÜ Juvente arengukava 2010-2013

Valdkonna määratlus
Me väärtustame demokraatiat, tolerantsust ja rahvusvahelisust. Meie valdkonnaks on mitteformaalse hariduse ning narkootikumide-, alkoholi- ja tubakavaba meelelahutuse, eeskuju ja eluviisi pakkumine noortele.

Missioon
Me oleme noored, kes tahavad, et maailm oleks parem, tolerantsem ja võrdsem koht ning näeme karsket eluviisi kui üht olulist vahendit selle saavutamiseks. Noortele, kes on meie peamiseks sihtgrupiks, pakume alternatiivset uimastivaba eluviisi. Sellega aitame kaasa demokraatia arengule ühiskonnas.

Me tahame maailma muuta – kasvõi üheainsa inimese kaupa, sest soovime ühiskonda, kus kedagi ei diskrimineerita, ei kahjustata psüühiliselt ega füüsiliselt, vaid kuulatakse ära ja aktsepteeritakse. Sõltuvus meelemürkidest vähendab valikuvabadust, mis omakorda pärsib demokraatia arengut.

Visioon (aastaks 2013)
Kõigil on õigus elada oma elu selliselt nagu ta ise õigeks peab. Alkoholi-, tubaka-, narkootikumidevaba elu on noorele inimesele parim eluviis, mida soositakse ning mille üle võib uhkust tunda. Juvente on organisatsioon, kes aktsepteerib oma liikmeid ja nende seisukohti ning loob igaühest eeskuju teistele noortele. Liikmed on Juvente tegevuse abil avara silmaringiga ning rahvusvahelise sõpruskonnaga – neil on toetus maailma muutmiseks – kasvõi üheainsa inimese kaupa.

Eesmärgid
Teostamaks meie missiooni ja töötamaks visiooni poole, peame vajalikuks:
Рlevitada organisatsiooni p̵him̵tteid ja seisukohti noorte seas;
– kaasata oma tegemistesse Juvente seiskohti väärtustavaid noori;
– osaleda erinevatel üritustel, mis toetavad visiooni ellurakendamist;
– kasvatada Eesti noorsugu põhimõttel « terves kehas terve vaim ».

Strateegia
Läbi ürituste, seminaride, projektide ja isikliku eeskuju teostada teavitustööd noorte seas ning tõmmata endale laiema avalikkuse tähelepanu. Osaleda aktiivselt nii Eesti-siseses (ENL, Karskusliit jne) kui rahvusvahelises (Active, APYN jne) võrgustikutöös, et oma eesmärke edukalt ellu viia.

Eripärad
РTegutseme p̵him̵ttel noortelt noortele.
– Propageerime tervislikke eluviise.
– Näeme tolerantsust ja demokraatiat lahendamas ühiskonna probleeme.
РRahvusvaheline koosț̦.
– Me elame seda elu, mida me propageerime.

Kinnitatud MTÜ Juvente üldkoosoleku otsusega 7. veebruaril 2010. aastal.